Een impressie van het appartementengebouw, waar omwonenden faliekant tegen zijn.
Een impressie van het appartementengebouw, waar omwonenden faliekant tegen zijn. Slot Architectuur / Projectontwikkelaar Jerry Goossens

Bewoners: projectonwikkelaar Driftweg probeert gemeenteraad buiten spel te zetten

Buurt / wijk

HUIZEN - Het buurtcomité van de Driftweg in Naarden en Huizen is van mening dat vastgoedontwikkelaar Jerry Goossens de gemeenteraad van Gooise Meren buitenspel wil zetten. In een interview liet hij namelijk weten dat hij vindt dat zijn plan een kruimelprocedure moet doorlopen en niet een uitgebreide procedure.

“Hoewel voor de omgevingsaanvraag van zijn beoogde woontoren in een natuurgebied op dit moment een uitgebreide procedure geldt, wil de heer Goossens hier omheen manoeuvreren door middel van een zogeheten ‘kruimelprocedure’, stelt het comité.

Belanghebbenden
“De kruimelprocedure is een eenvoudige en versnelde procedure, die kan gelden voor projecten met een beperkte planologische impact. Hiermee kan zonder instemming van de gemeenteraad worden afgeweken van het bestemmingsplan. Bovendien is het voor belanghebbenden moeilijker om hun zienswijzen in te dienen of om in verzet te komen tegen een aanvraag.”

“Wanneer deze procedurele wijziging wordt toegestaan, ontstaat er een dubbel democratisch gebrek in de besluitvorming omtrent de bouw van deze controversiële woontoren. Ten eerste beslist de gemeente Gooise Meren over een bouwproject dat ook negatieve effecten op de inwoners van Huizen zal hebben, zonder dat hier gedurende de vier voorbereidende jaren ook maar één Huizer wethouder van op de hoogte is gesteld.”

Geen contact bewoners
“De heer Goossens heeft, ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe door de gemeente Gooise Meren, ook al die jaren geen contact gezocht met omwonenden. Ten tweede dreigt nu zelfs de volksvertegenwoordiging - de gemeenteraad - van Gooise Meren te worden omzeild. Dit terwijl de bouw van een woontoren op die locatie ook voor de inwoners van Gooise Meren grote gevolgen heeft.”

“Algemene beginselen van behoorlijk bestuur schrijven ten minste voor dat bij een dergelijk omvangrijk en ingrijpend bouwproject zowel de gemeenteraad als de omwonenden worden gehoord en bij de besluitvorming worden betrokken.”

Horizonvervuiling
De bewoners spreken meteen ook tegen dat de bomen die het terrein omringen een oplossing zijn voor horizonvervuiling van het natuurgebied en de aangrenzende laagbouw. “De bedoelde bomenhaag bestaat uit loofbomen die in de zomer al geen dichte bedekking bieden, laat staan in de herfst en de winter.”

“Het silhouet van de woontoren en het licht daaruit zullen de omgeving blijvend domineren, zowel in het natuurgebied als de aangrenzende woonwijk. Bovendien zijn de bomen lang niet overal even hoog en zal een gedeelte van de toren er altijd boven uit blijven steken. Het beeld dat wordt geschetst van een onzichtbare woontoren is dan ook onjuist.”

Niet duurzaam
“Een belangrijke claim van de heer Goossens is dat zijn project erg duurzaam is en met het houten raster rondom zelfs ‘teruggeeft’ aan de natuur. Nu is bouwen in beschermd natuurgebied (NNN) per definitie niet duurzaam of groen, maar kiezen voor hoogbouw is dan ook meteen de minst duurzame variant.”

“Niet voor niets schrijft het bestemmingsplan een maximale goothoogte van 6,5 meter voor en mogen volgens de welstandsnota Gooise Meren in een natuurgebied maar twee woonlagen worden gebouwd. Het voorstel van de heer Goossens behelst een gebouw van 33 meter hoog en 10 woonlagen.”

Verkeerssituatie
Een ander belangrijk aspect voor het bewonerscomitié is de toekomstige verkeerssituatie, die met name ten laste van Huizen zal komen. “De gemeente Gooise Meren heeft zich hierover nog op geen enkele wijze uitgesproken. De beoogde woontoren zal rond de 35 appartementen omvatten en wordt gebouwd in natuurgebied van Naarden, maar zal uitsluitend bereikbaar zijn via Huizen.”

“In opdracht van Goossens gemaakte rapporten reppen over een verwachte toename van ruim 260 verkeersbewegingen per dag, door een woonwijk die hier niet op is ingericht. Dit leidt tot overlast. Een intensivering van het verkeer door dit bouwinitiatief is ongewenst. Dat de gemeente Gooise Meren over deze mogelijk ingrijpende verandering met haar buurgemeente, Huizen, nooit overleg heeft gehad, is onbegrijpelijk.”

Betaalbaar wonen
Dat de projectontwikkelaar wil bouwen voor het topsegment valt ook niet in goed aarde bij de bewoners: “Zowel landelijk als in de regio is vooral behoefte aan ‘betaalbaar wonen’. Maar de heer Goossens mikt met zijn plannen op een mobiele doelgroep die op allerlei creatieve manieren te bedienen is, zonder dat daarvoor een natuurgebied moet sneuvelen.”

“Het bewonerscomité rekent erop dat de gemeente Gooise Meren staat voor een democratisch en behoorlijk bestuur, dat zij de uitgebreide procedure in stand zal houden en de omwonenden in Huizen en Naarden fatsoenlijk zal informeren.”

Binnen bestemmingsplan
Ontwikkelaar Jerry Goosens laat in een reactie weten dat hij bij de Gemeente Gooise Meren heeft aangeboden om eventueel te bouwen voor een sociale doelgroep. “In het eerste plan zouden we over het hele terrein een soort van cocoons bouwen. Dat plan ging niet door en daarom gingen we terug naar bouwen binnen het bestemmingsplan.”

“Op dat moment hebben we ook gekeken naar een soort modern IKEA idee, voor mensen met minder geld. Indertijd heeft de gemeente aangegeven dat dit waarschijnlijk in de buurt niet goed zou vallen en dat er dan een bom onder het project zou kunnen komen te liggen. Die ligt er nu alsnog heb ik het idee. Maar als de gemeente dat wil, dan wil ik daar best over nadenken.”

Zichtbaarheid
Wat betreft de zichtbaarheid van het gebouw laat hij weten dat hier oplossingen voor te bedenken zijn. Zo kan de gevel aan de kant van de Driftweg groen aangekleed worden en ook de bovenste verdiepingen van groenblijvende bomen worden voorzien.

Het verzet tegen zijn plannen blijft hem wel dwars zitten. “In 2009 is een herziening van het bestemmingplan vastgesteld. Daarin is ook meegewogen dat er meer verkeersbewegingen kunnen komen als er gebouwd wordt wat mag in het bestemmingsplan.”

Afwijking
“En ik heb zelf niet bedacht om af te wijken van het bestemmingsplan. De gemeente wil graag iets passend op de plek en dat hebben we met welstand doorgesproken. Die willen dit heel graag. Ik ben er vanuit gegaan dat de afwijking van het bestemmingsplan een bevoegdheid is van het college en dat dit dan gebeurt in een kruimelprocedure.”

Hoe de bewoners komen aan het getal van twee verdiepingen, dat weet hij niet. “Het hele plan is met welstand doorgenomen. Als het maar twee verdiepingen hoog zou mogen zijn, dan kwam ik toch niet met dit gebouw aan?”

Wettelijk
Wat betreft de duurzaamheid, laat hij nogmaals weten dat het project heel duurzaam is. “Ik stuur zo wel een plaatje, dan kun je dat in een oogopslag zien. En ik bouw wellicht wel in een natuurgebied, maar wel op een bouwvlak dat door het bestemmingsplan toegestaan is. Dan mag dat gewoon. Ik hoop dat de buurt beseft dat ik gewoon iets doe wat wettelijk mag.”

Het plaatje over de bomen die gebruikt worden voor het appartementencomplex:

Uit de krant